កាមេរ៉ាមីក្រូទស្សន៍

 • BWHC2-4K8MPB 4K HDMI/ NETWORK/ USB Multi-outputs Microscope Camera (Sony IMX485 Sensor, 4K, 8.0MP)

  BWHC2-4K8MPB 4K HDMI/ NETWORK/ USB Multi-outputs Microscope Camera (Sony IMX485 Sensor, 4K, 8.0MP)

  កាមេរ៉ាស៊េរី BWHC2-4K ត្រូវបានបម្រុងទុកសម្រាប់ការទទួលបានរូបភាពឌីជីថល និងវីដេអូពីមីក្រូទស្សន៍ស្តេរ៉េអូ មីក្រូទស្សន៍ជីវសាស្រ្ត និងមីក្រូទស្សន៍អុបទិកផ្សេងទៀត ឬការបង្រៀនអន្តរកម្មតាមអ៊ីនធឺណិត។កាមេរ៉ាត្រូវបានបំពាក់ដោយ HDMI, USB2.0, WIFI និងទិន្នផលបណ្តាញ។

 • BWHC-4K8MPA 4K UHD HDMI/GigE/WiFi Multi-outputs Microscope Camera (Sony IMX334 Sensor, 4K, 8.0MP)

  BWHC-4K8MPA 4K UHD HDMI/GigE/WiFi Multi-outputs Microscope Camera (Sony IMX334 Sensor, 4K, 8.0MP)

  ស៊េរី BWHC-4K គឺជាប្រព័ន្ធរូបភាពទិដ្ឋភាពផ្ទាល់ជំនាន់ក្រោយជាមួយនឹងគុណភាពបង្ហាញ 4K នៅ 60/30 FPS ។

  ស៊េរី BWHC-4K ភ្ជាប់មកជាមួយឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា Sony Exmor CMOS ជាមួយនឹងភាពរសើបខ្ពស់ ចរន្តងងឹតទាប និងគ្មានការលាបពណ៌ដែលសម្រេចបានតាមរយៈការទទួលយកតម្រងពណ៌ចម្បង R, G និង B ។

 • BWHC-4K16MPA 4K UHD HDMI/GigE/WiFi Multi-outputs Microscope Camera (Sony IMX183 Sensor, 4K, 16.0MP)

  BWHC-4K16MPA 4K UHD HDMI/GigE/WiFi Multi-outputs Microscope Camera (Sony IMX183 Sensor, 4K, 16.0MP)

  ស៊េរី BWHC-4K គឺជាប្រព័ន្ធរូបភាពទិដ្ឋភាពផ្ទាល់ជំនាន់ក្រោយជាមួយនឹងគុណភាពបង្ហាញ 4K នៅ 60/30 FPS ។

  ស៊េរី BWHC-4K ភ្ជាប់មកជាមួយឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា Sony Exmor CMOS ជាមួយនឹងភាពរសើបខ្ពស់ ចរន្តងងឹតទាប និងគ្មានការលាបពណ៌ដែលសម្រេចបានតាមរយៈការទទួលយកតម្រងពណ៌ចម្បង R, G និង B ។

 • BWHC1-4K8MPA HDMI/WiFi/USB3.0 ពហុលទ្ធផល C-mount CMOS Microscope Digital Camera (Sony IMX678 Sensor, 4K, 8.0MP)

  BWHC1-4K8MPA HDMI/WiFi/USB3.0 ពហុលទ្ធផល C-mount CMOS Microscope Digital Camera (Sony IMX678 Sensor, 4K, 8.0MP)

  កាមេរ៉ាស៊េរី BWHC1-4K ត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ការទទួលបានរូបភាពឌីជីថលពីមីក្រូទស្សន៍ជីវសាស្រ្ត មីក្រូទស្សន៍ស្តេរ៉េអូ និងមីក្រូទស្សន៍អុបទិកផ្សេងទៀត ឬការបង្រៀនអន្តរកម្មតាមអ៊ីនធឺណិត។

 • BWHC2-4K8MPA 4K HDMI/ NETWORK/ USB Multi-outputs Microscope Camera (Sony IMX334 Sensor, 4K, 8.0MP)

  BWHC2-4K8MPA 4K HDMI/ NETWORK/ USB Multi-outputs Microscope Camera (Sony IMX334 Sensor, 4K, 8.0MP)

  កាមេរ៉ាស៊េរី BWHC2-4K ត្រូវបានបម្រុងទុកសម្រាប់ការទទួលបានរូបភាពឌីជីថល និងវីដេអូពីមីក្រូទស្សន៍ស្តេរ៉េអូ មីក្រូទស្សន៍ជីវសាស្រ្ត និងមីក្រូទស្សន៍អុបទិកផ្សេងទៀត ឬការបង្រៀនអន្តរកម្មតាមអ៊ីនធឺណិត។កាមេរ៉ាត្រូវបានបំពាក់ដោយ HDMI, USB2.0, WIFI និងទិន្នផលបណ្តាញ។

 • BWHC1-4K8MPB HDMI/WiFi/USB3.0 ពហុលទ្ធផល C-mount CMOS Microscope Digital Camera (Sony IMX585 Sensor, 4K, 8.0MP)

  BWHC1-4K8MPB HDMI/WiFi/USB3.0 ពហុលទ្ធផល C-mount CMOS Microscope Digital Camera (Sony IMX585 Sensor, 4K, 8.0MP)

  កាមេរ៉ាស៊េរី BWHC1-4K ត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ការទទួលបានរូបភាពឌីជីថលពីមីក្រូទស្សន៍ជីវសាស្រ្ត មីក្រូទស្សន៍ស្តេរ៉េអូ និងមីក្រូទស្សន៍អុបទិកផ្សេងទៀត ឬការបង្រៀនអន្តរកម្មតាមអ៊ីនធឺណិត។

 • BWHC3-4K8MPA 4K HDMI/ NETWORK/ USB C-mount CMOS Microscope Digital Camera (Sony IMX678 Sensor, 4K, 8.0MP)

  BWHC3-4K8MPA 4K HDMI/ NETWORK/ USB C-mount CMOS Microscope Digital Camera (Sony IMX678 Sensor, 4K, 8.0MP)

  កាមេរ៉ាស៊េរី BWHC3-4K ត្រូវបានបម្រុងទុកសម្រាប់ការទទួលបានរូបភាពឌីជីថលពីមីក្រូទស្សន៍ស្តេរ៉េអូ មីក្រូទស្សន៍ជីវសាស្រ្ត មីក្រូទស្សន៍ fluorescent ជាដើម និងការបង្រៀនអន្តរកម្មតាមអ៊ីនធឺណិត។

 • BWHC3-4K8MPB 4K HDMI/ NETWORK/ USB C-mount CMOS Microscope Digital Camera (Sony IMX585 Sensor, 4K, 8.0MP)

  BWHC3-4K8MPB 4K HDMI/ NETWORK/ USB C-mount CMOS Microscope Digital Camera (Sony IMX585 Sensor, 4K, 8.0MP)

  កាមេរ៉ាស៊េរី BWHC3-4K ត្រូវបានបម្រុងទុកសម្រាប់ការទទួលបានរូបភាពឌីជីថលពីមីក្រូទស្សន៍ស្តេរ៉េអូ មីក្រូទស្សន៍ជីវសាស្រ្ត មីក្រូទស្សន៍ fluorescent ជាដើម និងការបង្រៀនអន្តរកម្មតាមអ៊ីនធឺណិត។

 • BUC5F-1230C C-mount USB3.0 CMOS កាមេរ៉ាមីក្រូទស្សន៍ (ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា Sony IMX304, 12.3MP)

  BUC5F-1230C C-mount USB3.0 CMOS កាមេរ៉ាមីក្រូទស្សន៍ (ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា Sony IMX304, 12.3MP)

  កាមេរ៉ាស៊េរី BUC5F រួមបញ្ចូលជាមួយ 12 bit Ultra-fineTM Hardware Image Signal Processor Video Pipline (Ultra-fineTM HISP VP) សម្រាប់ Demosaic, Automatic Exposition, Gain Adjustment, One Push White Balance, Chrominance Adjustment, Saturation Adjustment, Gamma Correction, Luminance Adjustment ការកែតម្រូវ Bayer និងទីបំផុតបង្កើតទិន្នន័យ RAW សម្រាប់លទ្ធផល 8/12 ប៊ីត។វានឹងផ្លាស់ទីបន្ទុកធ្ងន់នៃដំណើរការពីកុំព្យូទ័រទៅ Ultra-fineTM HISP VP និងបង្កើនល្បឿនដំណើរការយ៉ាងខ្លាំង។

  កាមេរ៉ាស៊េរី BUC5F អាចត្រូវបានប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងវាលភ្លឺ វាលងងឹត បរិយាកាសពន្លឺ fluorescent និងការចាប់យករូបភាពមីក្រូទស្សន៍ធម្មតា និងការវិភាគជាមួយនឹងអត្រាស៊ុមខ្ពស់ជាង។

 • BUC5F-3200C C-mount USB3.0 CMOS កាមេរ៉ាមីក្រូទស្សន៍ (ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា Sony IMX294, 32.0MP)

  BUC5F-3200C C-mount USB3.0 CMOS កាមេរ៉ាមីក្រូទស្សន៍ (ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា Sony IMX294, 32.0MP)

  កាមេរ៉ាស៊េរី BUC5F រួមបញ្ចូលជាមួយ 12 bit Ultra-fineTM Hardware Image Signal Processor Video Pipline (Ultra-fineTM HISP VP) សម្រាប់ Demosaic, Automatic Exposition, Gain Adjustment, One Push White Balance, Chrominance Adjustment, Saturation Adjustment, Gamma Correction, Luminance Adjustment ការកែតម្រូវ Bayer និងទីបំផុតបង្កើតទិន្នន័យ RAW សម្រាប់លទ្ធផល 8/12 ប៊ីត។វានឹងផ្លាស់ទីបន្ទុកធ្ងន់នៃដំណើរការពីកុំព្យូទ័រទៅ Ultra-fineTM HISP VP និងបង្កើនល្បឿនដំណើរការយ៉ាងខ្លាំង។

  កាមេរ៉ាស៊េរី BUC5F អាចត្រូវបានប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងវាលភ្លឺ វាលងងឹត បរិយាកាសពន្លឺ fluorescent និងការចាប់យករូបភាពមីក្រូទស្សន៍ធម្មតា និងការវិភាគជាមួយនឹងអត្រាស៊ុមខ្ពស់ជាង។

 • BUC5F-200C C-mount USB3.0 CMOS កាមេរ៉ាមីក្រូទស្សន៍ (ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា Sony IMX385, 2.0MP)

  BUC5F-200C C-mount USB3.0 CMOS កាមេរ៉ាមីក្រូទស្សន៍ (ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា Sony IMX385, 2.0MP)

  កាមេរ៉ាស៊េរី BUC5F ដំណោះស្រាយផ្នែករឹងមានចាប់ពី 1.5MP ដល់ 45MP និងភ្ជាប់មកជាមួយនូវអាលុយមីញ៉ូមអាលុយមីញ៉ូមអាលុយមីញ៉ូមដែលរួមបញ្ចូលគ្នា។

  កាមេរ៉ាស៊េរី BUC5F រួមបញ្ចូលជាមួយ 12 bit Ultra-fineTM Hardware Image Signal Processor Video Pipline (Ultra-fineTM HISP VP) សម្រាប់ Demosaic, Automatic Exposition, Gain Adjustment, One Push White Balance, Chrominance Adjustment, Saturation Adjustment, Gamma Correction, Luminance Adjustment ការកែតម្រូវ Bayer និងទីបំផុតបង្កើតទិន្នន័យ RAW សម្រាប់លទ្ធផល 8/12 ប៊ីត។វានឹងផ្លាស់ទីបន្ទុកធ្ងន់នៃដំណើរការពីកុំព្យូទ័រទៅ Ultra-fineTM HISP VP និងបង្កើនល្បឿនដំណើរការយ៉ាងខ្លាំង។

 • BUC5F-1560C C-mount USB3.0 CMOS កាមេរ៉ាមីក្រូទស្សន៍ (ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាពិសេស Sony, 15.6MP)

  BUC5F-1560C C-mount USB3.0 CMOS កាមេរ៉ាមីក្រូទស្សន៍ (ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាពិសេស Sony, 15.6MP)

  កាមេរ៉ាស៊េរី BUC5F រួមបញ្ចូលជាមួយ 12 bit Ultra-fineTM Hardware Image Signal Processor Video Pipline (Ultra-fineTM HISP VP) សម្រាប់ Demosaic, Automatic Exposition, Gain Adjustment, One Push White Balance, Chrominance Adjustment, Saturation Adjustment, Gamma Correction, Luminance Adjustment ការកែតម្រូវ Bayer និងទីបំផុតបង្កើតទិន្នន័យ RAW សម្រាប់លទ្ធផល 8/12 ប៊ីត។វានឹងផ្លាស់ទីបន្ទុកធ្ងន់នៃដំណើរការពីកុំព្យូទ័រទៅ Ultra-fineTM HISP VP និងបង្កើនល្បឿនដំណើរការយ៉ាងខ្លាំង។

  កាមេរ៉ាស៊េរី BUC5F អាចត្រូវបានប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងវាលភ្លឺ វាលងងឹត បរិយាកាសពន្លឺ fluorescent និងការចាប់យករូបភាពមីក្រូទស្សន៍ធម្មតា និងការវិភាគជាមួយនឹងអត្រាស៊ុមខ្ពស់ជាង។

123456បន្ទាប់ >>> ទំព័រ 1/17